BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

Latvijas ekoprodukts + ES Bioloģiskās lauksaimniecības zīmols

Bioloģiskā lauksaimniecība ir lauksaimniecības sistēma, kas tiecas apgādāt patērētāju ar svaigu, garšīgu un veselīgu pārtiku, respektējot dabiskās ekosistēmas.

Bioloģiskās lauksaimniecības pamatā ir veselīga un auglīga augsne. Lai to iegūtu un uzturētu atbilstošā stāvoklī, ļoti svarīgi ir ievērot pareizu augu seku, tādējādi veicinot arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Bioloģiskie lauksaimnieki augu sekā noteikti iekļauj arī tauriņziežus vai citus zaļmēslojuma augus.

Vēl viens būtisks priekšnoteikums bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atbilstošas agrotehnoloģijas izmantošana. Tā lieliski palīdz arī cīņā pret nezālēm. Ja konvencionālie ražotāji nezāļu iznīcināšanai visbiežāk izvēlas herbicīdus, tad bioloģiskie ražotāji nezāles apkaro mehāniski.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir aizliegta jebkāda mākslīgo un ķīmiski sintezēto pesticīdu lietošana. Tas pats attiecas arī uz mēslošanas līdzekļiem - ir skaidri noteiktas prasības, kuras jāievēro. Ir tikai atsevišķi mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts lietot (EK regula Nr. 889/2008).

Lai veiksmīgāk izpildītu prasības, bieži vien zemnieki izmanto slēgtā cikla lauksaimniecības principu - respektīvi, saimniecībā pašā cenšas saražot visu tai nepieciešamo. Līdz ar to parasti tiek turēti vismaz pāris dzīvnieki mēslojuma iegūšanai.

Arī attiecībā uz dzīvniekiem bioloģiskie lauksaimnieki ievēro paaugstinātas labturības prasības. Kā obligāts nosacījums ir nodrošināt dzīvniekiem pastāvīgu pieeju āra platībām, tos nedrīkst turēt piesietus vai izolētus, govīm aizliegts izdedzināt ragus, aitām nocirst astes u.c. Tāpat aizliegts lopbarībā izmantot ģenētiski modificētus organismus (GMO), augšanas stimulatorus un sintētiskās aminoskābes. Savukārt obligāti tajā jāiekļauj rupjā lopbarība (siens).

Šobrīd Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības platības sastāda aptuveni 10% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ), ir sertificētas 3554 bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi (galvenokārt saimniecības). Vidējā bioloģiskā saimniecība ir 50 ha liela.

BIOLOĢISKI RAŽOTA PĀRTIKA

Terminu "bioloģisks", "ekoloģisks" un saīsinājumu "bio", "eko" drīkst izmantot tikai tādu produktu nosaukumā, preču zīmē, marķējumā vai reklāmā, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Taču visdrošākais veids, kā atpazīt ekoproduktu, ir meklēt produkta marķējumā Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības logo (skatīt zemāk).

Ja produkts ir marķēts ar šo logo, ir pilnīgi skaidrs, ka produkts ir sertificēts atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, tā sastāvā ir vismaz 95% bioloģisko izejvielu, kā arī tas nesatur un nav ražots no ĢMO.

Bioloģiski audzētā pārtika sabiedrībā kļūst arvien pieprasītāka - aizvien lielāka sabiedrības daļa sāk novērtēt veselības lomu savā dzīvē un dzīves kvalitāti kā vērtību, bez kuras nav iedomājama veselīgas un drošas pārtikas izmantošana. Kā vērtība sāk kļūt dabiskā ceļā augusi pārtika. Bioloģiskajā saimniekošanā pašmērķis ir nevis augstas ražas, bet gan ražas un gala produkta kvalitāte, kas tiek panākta, izmantojot vidi saudzējošas metodes.

KĀ TOP BIOLOĢISKI PĀRTIKAS PRODUKTI

Bioloģiskajā lauksaimniecībā viss ražošanas process tiek stingri kontrolēts. Arī pārstrāde tiek atsevišķi sertificēta.

Jāsaimnieko ar dabiskām metodēm, nelietojot ķimikālijas, sintētiskos minerālmēslus, pesticīdus, antibiotikas, sintētiskās piedevas, tāpat aizliegts izmantot ģenētiski modificētu augu stādus un sēklas, kā arī vielas, kas stimulē auga vai dzīvnieka augšanas procesus. Viss augšanas process notiek, ievērojot dabiskos procesus un principus.

Visā ražošanas un pārstrādes procesā jānodrošina prouduktu izsekojamība, stingri jānodala konvensionālā ražošana un pārstrāde no bioloģiskās. Visi šobrīd sertificētie bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi ir publiski pieejami Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā, sadaļā Reģistri. Tur jebkuram iespējams arī sekot līdzi uzņēmumos konstatētajiem pārkāpumiem (ja tādi ir). Tādējādi ikviens interesents var pārliecināties- ir konkrētajam uzņēmumam (saimniecībai) sertifikāts vai nav.

Svarīgākie nosacījumi bioloģisko produktu pārstrādāšanā ietver:

  • Stingrus ierobežojumus attiecībā uz piedevām un pārstrādes palīglīdzekļiem, kurus drīkst izmantot;
  • Stingrus ierobežojumus ķīmiski sintezētiem līdzekļiem;
  • Aizliegumu izmantot ģenētiski modificētus organismus (ĢMO).

KUR IEGĀDĀTIES

Bioloģiskās lauksaimniecības produkciju var iegādāties:

  • tirdziņos;
  • lielveikalos – specializētie EKO stendi;
  • specializētajos bioloģiskajos veikaliņos;
  • tiešajā tirdzniecībā no sertificētām bioloģiskajām saimniecībām;
  • specializētās interneta mājas lapās, piemēram - http://www.dabasdobe.lv, http://www.bioteka.lv u.c.;
  • izaudzēt pašam.

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KONTROLES MEHĀNISMI

Bioloģisko lauksaimniecību regulē Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas akti. Latvijā galvenais šāds normatīvais akts ir Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485 - „ Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”. Šie noteikumi izdoti saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 834/2007.

Tajos noteikts, ka ikviena bioloģiskā saimniecība katru gadu tiek sertificēta, t.i., katru gadu vismaz viens inspektors ierodas saimniecībā un pārbauda tās darbības atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

Ja saimniecībā tiek konstatēti pārkāpumi, ir iespējams noņemt bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu atsevišķiem produktiem, produktu grupām; nozarei vai saimniecībai kopumā. Ir iespējams uzlikt atkārtotu pārejas periodu, kā arī par īpaši smagiem pārkāpumiem saimniecībai var tikt uzlikts aizliegums 2 gadus neiekļaut saimniecību kontroles sistēmā. Šādu pārkāpumu gadījumā zemniekam jāatmaksā saistību perioda laikā saņemtais bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts (bioloģiskais lauksaimnieks saistības uzņemas uz 5 gadiem).

Latvijā ir divas iestādes, kuras veic bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju: Valsts SIA „ Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) un biedrība „Vides kvalitāte” (EQ). Uzraudzību veic Pārtikas un veterinārais dienests.

BIOLOĢISKO PRODUKTU CENAS VEIDOŠANĀS

Lielākoties bioloģiskās lauksaimniecības produktu cenas īpaši neatšķiras no cita veida lauksaimniecības produkcijas cenām. Piemēram, piens lielākoties aiziet „kopējā katlā” ar konvencionālo un nekāda papildus piemaksa netiek saņemta, arī gaļas liellopu audzētāji visbiežāk papildus samaksu nesaņem - eksportē dzīvus jaunlopus, tāpat kā konvencionālie lauksaimnieki.

Tāpat dārzeņu audzētāji nevar atļauties paaugstināt cenu- vietējā tirgū produkciju vienkārši nepirks, jo liela daļa cilvēku to nevarēs atļauties.

Protams, ir atsevišķi produkti, kuru cena patiešām atšķiras. Tas var būt vai nu objektīvu iemeslu dēļ - garāks ražošanas periods, lielāks darbaspēka patēriņš, mazāks ražošanas apjoms; vai subjektīvu iemeslu dēļ- konkurences trūkums, tirgotāju vēlme iegūt papildus peļņu no „ekskluzīvas” produkcijas, kur šo cenu starpību pats ražotājs visbiežāk nemaz nesaņem.

Taču jāatceras, ka, pērkot ekoproduktus, cilvēks samaksā ne tikai par veselīgu un maksimāli dabisku produktu. Viņš tādējādi atbalsta bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, dzīvnieku labturības standartu ievērošanu un tīras, dabiskas vides saglabāšanu.

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS MARĶĒJUMS

Uz produktu iepakojuma noteikti ir jābūt marķējumam, kurā ir norādīts „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai “Pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību”. Jābūt norādītam arī kontrolējošās institūcijas kodam: LV-BIO-01 (Vides kvalitāte) vai LV-BIO-02 (STC). Bažu vai šaubu gadījumā patērētājs var griezties kontroli veikušajā iestādē vai izmantot jau iepriekš minēto Pārtikas un vetrinārā dienesta mājas lapā pieejamo datu bāzi.

Tie uzņēmumi, kuri ir izgājuši atbilstošu sertifikāciju, savus produktus var marķēt ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības zīmolu: taisnstūra zaļš logo ar Eiropas Savienības zvaigznītēm un uzrakstu “Bioloģiskā lauksaimniecība”. ES logotips ir izstrādāts, lai palielinātu bioloģisko produktu atpazīstamību patērētāju vidū.

Latvijas ekoprodukts

Preču zīme "Latvijas ekoprodukts" apliecina, ka noteiktais produkts ir ražots no ekoloģiski tīrām izejvielām.

"Latvijas Ekoprodukta" zīmi ir tiesīgi lietot tikai ražotāji, kas sertificēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības standartiem, ražo produkciju no vietējām izejvielām un ir noslēguši līgumu par preču zīmes lietošanu. Preču zīme "Latvijas ekoprodukts" ir reģistrēta Latvijas patentu valdē un pieder biedrībai „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”.

Ekoproduktus var atpazīt arī pēc preču zīmes „Latvijas ekoprodukts” (dzeltens pakaviņš ar zaļu āboliņa lapu).