LAD informē par pieteikšanās termiņu pasākumā „Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai”

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2012.gada 30.novembrim notiek iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai tiek piešķirts par laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu ražošanas un lauku ekonomiskās telpas attīstību, veicinot lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektu īstenošanu un materiālās bāzes pilnveidošanu.

Pieteikumus atbalstam var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī centrālajā aparātā Rīgā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2012.gada 30.novembrim notiek iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam:
    kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem,
    kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām,
    kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem,
    investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.

1. Atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju rekonstrukcijai, to darbībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī programmatūras), kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei (izņemot iegādes, kas jau subsidētās no Latvijas Hipotēku un zemes bankas kreditēšanas programmas un Lauku attīstības fonda programmas).
Lauksamniecībā izmantojamās zemes iegādes gadījumā atbalstu nepiešķir par aizdevumu darījumiem, kuri veikti līdz 2002.gada 1.janvārim. Tāpat atbalstu nepiešķir par aizdevumiem, kuri ņemti sertifikātu iegādei lauksamniecībā izmantojamās zemes izpirkšanai.
Iesniegumus šim atbalstam var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kā arī LAD centrālajā aparātā Rīgā.

2. Atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem var saņemt pretendenti, kuri ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecībai un rekonstrukcijai, kā arī saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei.

3. Tāpat atbalstu var saņemt atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām piešķirts ilgtermiņa aizdevums vai finanšu līzings investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei, kā arī piešķirts īstermiņa aizdevums (ne ilgāk par 12 mēnešiem) un faktorings kredītprocentu daļējai dzēšanai.
Primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai tiek piešķirts par laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

4. Atbalsts investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai, kā arī pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai tiek piešķirts ēku renovācijai un kapitālajam remontam, kā arī iekārtu un aprīkojuma iegādei.
Iesniegumus atbalstam lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai var iesniegt LAD centrālajā aparātā Rīgā.

Tiklīdz tiks publicēti Ministru Kabineta apstiprinātie noteikumi "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai" Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, iesnieguma veidlapa būs atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts.
 

LAD informācija