Ātrās saites

Konkursa "Gada labākā NVO 2015" nolikums

Biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” konkursa

„Gada labākā NVO 2015”

NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (turpmāk tekstā – LOSP) konkurss „Gada labākais NVO 2015” (turpmāk tekstā – Konkurss) sekojošās nominācijās – „Gada labākā daudznozaru NVO 2015” un „Gada labākā nozaru NVO 2015”, (turpmāk tekstā – Nominācijas).

2. Konkursa nolikumu apstiprina Biedrības valdes locekļi.

3. Informācija par balvas ieguvējiem katrā Nominācijā un pasākumu, kura laikā tiks apbalvoti uzvarētāji, tiek publicēta interneta mājas lapā: www.losp.lv

II. Mērķis

4. Konkursa organizēšanas mērķis:

    4.1. noteikt labākās lauksaimniecības nevalstiskās organizācijas šā nolikuma 1.punktā minētajās nominācijās;

    4.2. veicināt Latvijas lauksaimniecības nevalstisko organizāciju, biedrību atpazīstamību un popularitāti;

    4.3. informēt sabiedrību par labākajām Latvijas lauksaimniecības nevalstiskajām organizācijām, to sasniegumiem un paaugstināt zemnieku motivāciju iestāties tajās.

III. Konkursa norise

5. Konkursa balvas ieguvēja ir nevalstiska organizācija – biedrība: lauksaimniecības, lauku attīstības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, medniecības, pārtikas ražošanas nozaru biedrības, kas ir LOSP biedrs.

6. Balvas ieguvējus katrā nominācijā nosaka sekojošā kārtībā:

    6.1. laikā no 2015.gada 18.marta līdz 2015.gada 18.oktobrim NVO pilda noteiktos konkursa kritērijus.

6.2. laikā no 2015.gada 18.marta līdz 2015.gada 18.oktobrim pilsoniskā sabiedrība „Gada labākā daudznozaru NVO 2015” un „Gada labākā nozaru NVO 2015”, balso par vienu NVO katrā no nominācijām.

    6.3. balsot iespējams elektroniski mājas lapā http://www.losp.lv/

    6.4 2015.gada novembrī LOSP izveidota ekspertu komisija izvērtē NVO balvas saņemšanai nominācijās „Gada labākā daudznozaru NVO 2015” un „Gada labākā nozaru NVO 2015”,

    6.5. ekspertu komisiju piecu cilvēku sastāvā izveido LOSP birojs.

IV. Nomināciju izvērtēšana

7. Nominācijās „Gada labākā daudznozaru NVO 2015” un „Gada labākā nozaru NVO 2015” izvērtēšana notiek:

    7.1. NVO tiek vērtēti, apkopojot balsu skaitu internetā – kas sastāda 50 % no kopvērtējuma.

    7.2. NVO tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem – kur kopējais punktu skaits sastāda 50 % no kopvērtējuma:

N.p.k.

Kritēriji

Maksimālais
punktu skaits
Faktiskais
punktu skaits
1. LOSP pārstāvēšana citu institūciju sanāksmēs, norādot, ka pārstāvat LOSP periodā no 18.03.2015- 18.10.2015.    
0 reizes vērtēšanas periodā 0  
1-5 reizes vērtēšanas periodā 1  
6-15 reizes vērtēšanas periodā 5  
16 un vairāk reizes vērtēšanas periodā 10  
2. NVO organizēti pasākumi:    
darba grupa vai seminārs, vai valsts mēroga konference, vai starptautiska konference vai cits pasākums ar mērķi popularizēt lauksaimniecību (1 veida pasākums) 2  
Darba grupas un semināri 4  
Darba grupas, semināri, konferences LV mērogā 6  
Darba grupas, semināri, starptautiska konference 8  
Darba grupas, semināri, konference LV mērogā, starptautiska konference un citi organizēti pasākumi ar mērķi popularizēt lauksaimniecību 10  
3. NVO pārstāvniecība    
dalība izstādē vai dalība LV mēroga biedrībās, vai dalība starptautiskā organizācijā (1 no variantiem) 2  
dalība izstādē un dalība LV mēroga biedrībās 6  
dalība izstādē un dalība starptautiskā organizācijā 6  
dalība LV mēroga biedrībās un dalība starptautiskā organizācijā 6  
dalība izstādē, dalība LV mēroga biedrībās un dalība starptautiskā organizācijā 10  
4. NVO publicitāte par nozares aktualitātēm, popularizējot lauksaimniecību un produkciju    
nav veikti publicitātes pasākumi 0  
raksts avīzē vai raksts žurnālā vai pārstāvis radio ēterā vai pārstāvis televīzijas pārraidē (1 no variantiem) 4  
raksts avīzē vai raksts žurnālā vai pārstāvis radio ēterā vai pārstāvis televīzijas pārraidē (2 no variantiem) 6  
raksts avīzē vai raksts žurnālā vai pārstāvis radio ēterā vai pārstāvis televīzijas pārraidē (3 no variantiem) 8  
raksts avīzē, raksts žurnālā, pārstāvis radio ēterā un pārstāvis televīzijas pārraidē (visi varianti) 10  
5. Dalība lēmumu pieņemšanā: elektroniski nosūtīti atzinumi, vēstules, citi priekšlikumi LOSP periodā no 18.03.2015- 18.10.2015.    
0 atzinumi vērtēšanas periodā 0  
1-3 atzinumi vērtēšanas periodā 1  
4-10 atzinumi vērtēšanas periodā 5  
11 un vairāk atzinumu vērtēšanas periodā 10  
6. NVO ir aktīvs konts sociālajos tīklos    
nav 0  
ir mājaslapa 3  
ir mājaslapa un konts facebook.com vai twiter.com 6  
ir mājaslapa, konts facebook.com un konts twitter.com 8  
ir mājaslapa, konts facebook.com un konts twitter.com u.c., piem., Instagram, draugiem.lv 10  
7. Biedru skaits vērtēšanas periodā    
samazinājies 0  
nemainīgs 5  
palielinājies 10  
8. NVO darbība aptver:    
  1-10 Latvijas administratīvos novadus 0  
  11-20 Latvijas administratīvos novadus 3  
  21-70 Latvijas administratīvos novadus 5  
  71 un vairāk Latvijas administratīvos novadus 10  
KOPĀ 80  

V. Balvu fonds un to pasniegšana

9. Katrā konkursa nominācijā var nominēt vienu laureātu, kuru apbalvo ar atzinības rakstu un balvu.

10. Noslēguma pasākumā var tikt pasniegtas speciālās balvas par īpašiem sasniegumiem 2015.gadā.

11. Balvu fondu nosaka Biedrības valde.

12. Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, uzņēmumi vai privātpersonas.

13. Balva tiek pasniegta 2015.gada novembrī, LOSP ražas ballē.

14. Konkursa dalībnieku godināšanas atspoguļošanai uzaicina televīzijas, radio un preses izdevumu žurnālistus.

 

Valdes priekšsēdētājs
E.Treibergs

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 55.3 KB