KLP aktualitātes (16/10/2015)

Lauksaimnieku padomes darba kārtībā - klimatam piemērota un gudra saimniekošana

Dalībvalstīm jāturpina pastiprināt centienus, lai samazinātu lauksaimniecības radītās emisijas un cīnītos pret klimata pārmaiņām, jāveicina mērķtiecīga politika, saskaņā ar vadošo dokumentu par klimata ziņā pārdomātu saimniekošanu, kas ir izplatīts Luksemburgas prezidentūrā pirms 22.oktobra Lauksaimniecības padomes. Debates par lauksaimniecības radītās emisijas samazināšanu - sākotnēji bija plānotas neformālajā Lauksaimniecības padomē septembra vidū, taču cenu krituma dēļ, debates tika atliktas, jo Komisija toreiz ierosināja izskatīt tirgus pasākumus, lai risinātu cenu samazinājuma radītās problēmas - tagad debates par klimata ziņā pārdomātu lauksaimniecību ir plānotas dažas nedēļas pirms ANO Klimata samita, kas notiks Parīzē (no 30. novembra līdz 11.decembrim). Jaunākie ANO dati liecina, ka no ES-28 siltumnīcefekta gāzu emisijas bija 4544 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta 2012. gadā, ar emisijas daļu no lauksaimniecības nozares (469 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta), kas veido tikai nedaudz vairāk par 10% (neskaitot CO2 emisijas/piesaisti no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF)).

 

Bez mērķtiecīgas iejaukšanās, šis skaitlis varētu pieaugt. Pētniecība un inovācijas ir atslēga uz ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, bet lauksaimnieki būtu jāstimulē, lai tiktu nodrošināti kūtsmēslu apsaimniekošanas pasākumi un biogāzes ražotņu attīstība.

"Ražošanas samazināšanās ES faktiski novestu pie ģeogrāfiskās nobīdes uz ne-ES valstīm ārpus ES ražošanas, kā arī novestu pie siltumnīcefekta gāzu ģeogrāfiskās nobīdes, kas savukārt radītu globālu pieaugumu emisijai no lauksaimnieciskās ražošanas", tā autori papildina 14 lappušu ziņojumā (skatīt pielikumā ziņojums latv.val.)

Viedokļu apmaiņa būs vērsta uz diviem jautājumiem i) prioritāri sakārtojot esošos pasākumus, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi; ii) uzlabojot saikni starp zinātni un lauksaimniecības praksi ES līmenī, ieskaitot zināšanu nodošanas dažādus posmus.

 

Komisija sagatavo "grozījumu vēstuli" par 500 milj. € saimniecību atbalsta pasākumiem

Š.g.13.oktobrī Komisija iesniedza savu "grozījumu vēstuli" Nr.2  ES budžeta projektam 2016. gadam* Grozījumu vēstule Nr.2 ietver aktualizētu izdevumu tāmi ELGF izdevumiem un sīkāku informāciju par 500 milj.EUR atbalsta paketi, par ko lēma iepriekšējā mēnesī, lai palīdzētu Eiropas lauksaimniekiem, kurus skārusi nesenā cenu krituma krīze.

 

Pasākumi saskaņā ar 500 miljonu euro lauksaimniecības atbalsta dokumentu paketi*

 

summa (Miljoni €)

Mērķtiecīgs atbalsts valstīm piešķirtā formā

420

Piena produktu sadalījums, kā neatliekams risinājums humānai krīzei (bēgļiem)

30

Privātās uzglabāšanas atbalsts cūkgaļai - "to atverot, kad tirgus cenu attīstība pamato šo pasākumu "- (iespējams, gada beigās)

29

Pastiprināta privātās uzglabāšanas atbalsta shēma vājpiena pulverim

11.7

Privātās uzglabāšanas atbalsts noteiktiem sieriem

10

Kopā

500.7

 

* Neietver 30 milj.EUR, kas tiks pievienoti nākamā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 2016. g. veicināšanas budžetam - iezīmēti, lai palielinātu pieprasījumu pēc piena un cūkgaļas īpaši ārējos tirgos. Finansiālā ietekme tiks atspoguļota kā 2017. gada

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone