Sabiedriskā apspriešana - Pieredze, kas gūta zaļās saimniekošanas jeb zaļināšanas pienākumu izpildes pirmajā īstenošanas gadā atbilstoši tiešo maksājumu shēmai (Kopējā lauksaimniecības politika)

Iespēja paust viedokli par zaļināšanas* pienākumu izpildes pieredzi, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē līdz 2016.gada 8.martam.

Aptaujas anketa ir latviešu valodā un to var aizpildīt, izmantojot šo interneta saiti:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year?surveylanguage=lv

Apspriešanas mērķis

Eiropas Komisija (EK) vēlas apkopot viedokļus par pieredzi zaļināšanas pienākumu izpildē atbilstoši tiešo maksājumu shēmai Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros.

Jo īpaši EK vēlas uzzināt viedokļus par zaļināšanas īstenošanu, vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem (iespējām pārvaldīt saimniecības līdzīgi, kā to dara lauksaimnieki pārējās ES valstīs) un ražošanas potenciālu, un uzzināt viedokļus par iespējām vienkāršot zaļināšanas sistēmu un samazināt ar to saistīto administratīvo slogu.

Mērķgrupa

Lauksaimnieki, dalībvalstu pārvaldes iestādes, pārstāvības organizācijas un nevalstiskās organizācijas ES un dalībvalstu līmenī, akadēmisko/zinātnisko aprindu pārstāvji un ieinteresētās personas.

Kā var sniegt savu viedokli

Apspriešanā var piedalīties, aizpildot aptauju tiešsaistē, lūdzu skatīt šajā saitē:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year?surveylanguage=lv

Vairāk informāciju par aptauju var lasīt šajā saitē:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_lv.htm

 

* Zaļināšanas prasības:

Zaļās saimniekošanas jeb zaļināšanas pamatprasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013. Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 639/2014 un Īstenošanas regula (ES) Nr. 641/2014 nosaka konkrētus tehniskos parametrus un īstenošanas kārtību attiecībā uz zaļās saimniekošanas jeb zaļināšanas sistēmu.

Latvijas izvēles un nosacījumi attiecībā uz zaļināšanu ir noteikti 2015.gada 10.marta MK noteikumos.nr.126 (11.nodaļā - Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi): http://likumi.lv/doc.php?id=273050