Ātrās saites

LSIF projekts

LSIF projekts

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 2011.gada 1.februārī uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā” īstenošanu.

“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizāciju līdzdalību Latvijas un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot savstarpējo sadarbību un sapratni starp dažādu nozaru organizācijām, ātri un efektīvi paužot valsts pārvaldes institūcijām vienotu viedokli par lauksaimniecību un lauku attīstības politiku, nodrošinot informācijas pieejamību organizāciju biedriem un sabiedrībai par aktuāliem politikas jautājumiem.

Projekta īstenotājs ir LOSP. Projekta mērķa grupa ir LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, kā arī LOSP un dalīborganizāciju darbinieki. Projektā notiks mācības par kompromisu mākslu un veiksmīgu komunikāciju, par efektīvu rakstisko komunikāciju, 7 apmācību pasākumi par nozaru problēmām. Projektā izstrādās vadlīnijas (rokasgrāmata) par pārtikas amatniekiem (mājražošanu), kas uzlabos informācijas nodrošinājumu konkrētā politikas jomā, kā arī veicinās nevalstisko organizāciju iesaisti politikas veidošanā.

Projekta aktivitāšu pasākumi aptvers visus Latvijas reģionus.