KLP aktualitātes (07/12/2016)

Lauksaimniecības politikas perspektīvas:

Junkers: "Vienkāršāks, modernāks" KLP plāns līdz 2018. gadam: Savā runā ikgadējā DG AGRI Outlook konferencē Briselē (6.-7.dec.) Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker) teica, ka vienkāršošanai un modernizēšanai vajadzētu būt prioritātēm Komunikācijā par ES lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, kas ir jāpieņem līdz 2017. gada beigām,  norādot uz pārtikas drošību, vides aizsardzību un klimata pārmaiņām kā galvenajiem uzdevumiem. Junkers konferences dalībnieki teica, ka sarunas par turpmāko kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) varētu uzsākties nākamgad ar sabiedrisko apspriešanu 2017. sākumā.

KLP "pamatprincipi" ir jāatbalsta, Junkers izklāstīja, uzsverot, ka ir liels KLP atbalstītājs, un piebilda: "Jums ir jāatceras, ne tik sen ... mums bija nopietns pārtikas trūkums daudziem Eiropas iedzīvotājiem". "Es nevēlos redzēt Eiropu atkarīgu no citiem", Junkers uzsvēra. Taču Komisija priekšsēdētājs uzstāja uz vienkāršāku KLP, kas "samazina [administratīvo] slogu lauksaimniekiem". Nākotnes KLP ir jābūt pārredzamai, prognozējamai, elastīgai, lauksaimniekus ir jānodrošina ar pamatīgu drošības tīklu un tai ir jāpaliek uz tirgu orientētai, viņš precizēja.

 

Hogans dod mājienus par nākotnes KLP mērķiem:  DG AGRI Outlook konferencē ES lauksaimniecības komisārs sacīja, ka KLP pēc 2020.gada centrāliem uzdevumiem būtu jābūt šādiem: jauni instrumenti, lai palīdzētu lauksaimniekiem tirgus krīžu laikā, lielāka motivācija saimniecību ilgtspējai un vairāk atbalsta jaunajiem lauksaimniekiem. Hogans apšaubīja ES instrumentu efektivitāti, ar kuriem var iejaukties tirgu krīzes laikā, kas liecina, ka ir nepieciešama ātrāka reakcija, labāk izstrādāti pasākumi, lai palīdzētu lauksaimniekiem un nodrošināt tiem iespējas dažādot savu tirgu. "Atkarība no valsts intervences neizbēgami kļūs ierobežotāka, bet tā varētu arī būt mērķtiecīgāka un efektīvāka," viņš teica. Hogans akcentēja arī grūtības, ar kurām saskaras jaunāki cilvēki ieejot nozarē, sakot, ka ES būtu jādara vairāk, lai uzlabotu kredītu pieejamību un samazinātu administratīvo slogu. 2013. gadā no 22 miljoniem ES lauksaimnieku tikai 6% bija jaunāki par 35 gadiem, savukārt vairāk nekā 55% bija vecāki par 55 gadiem, viņš izklāstīja.

 

Ir paredzams, ka Komunikācijas dokuments par nākotnes KLP ir jāiesniedz aptuveni  periodā 2017.gada septembri un novembri, un pēc tam sekos tiesību aktu priekšlikumi 2018. gadam sākumā.

 

Lauksaimniecības lobijs - saglabāt KLP budžetu, samazināt birokrātiju: atbildot uz Komisijas nākotnes KLP plāniem, ES saimniecību lobija COPA-COGECA ģenerālsekretārs Pekka Pesonen norādīja, ka ES ir jāsaglabā spēcīgs KLP budžets, lai lauku rajonos saglabātu darba vietas, vienlaikus samazinot administratīvo birokrātiju lauksaimniekiem. Lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada ir jākoncentrējas uz birokrātijas samazināšanu, tai ir jābūt stabilai un ilgtspējīgai ar kopīgiem noteikumiem visiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, viņš teica. Viņš arī aicināja tiešos maksājumus un lauku attīstību saglabāt kā divus KLP pīlārus.

 

Bioloģiskās lauksaimniecības reformu aizturēs līdz janvārim, Maltas prezidentūrai

Tā kā 7.decembrī pēdējā trialogā Slovākijas prezidentūras ietvaros viedokļi joprojām bija atšķirīgi, tad ES sarunu vedēji nolēma bioloģiskās lauksaimniecības reformas noteikumus aizturēt līdz 2017. gada janvārim. Trīs institūciju viedokļi atšķirās par noteikumiem, saskaņā ar kuriem bioloģiskās pārtikas produkti varētu zaudēt sertifikāciju, ja tiek konstatēti pesticīdi, kuru lietošana nav atļauta bioloģiskajā lauksaimniecībā.

 

Lauksaimniecības padomes apskats: lauksaimniecības ministri apdomās pārtikas ķēdes reformas nepieciešamību

Pirmdien 12.decembrī Padomē lauksaimniecības ministri apsvērs vai ir nepieciešams ieviest tiesību aktus ES mērogā, lai ierobežotu negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas piegādes ķēdē, jo dalībvalstu viedokļi dalās par šāda vienota ietvara nepieciešamību. Sagaidāms, ka Padome panāks politisku vienošanos par 2017. gada zvejas iespējām galvenajiem zivju krājumiem Atlantijas ok./ Ziemeļjūrā un Melnajā jūrā. Ministri rīkos viedokļu apmaiņu par Komisijas priekšlikumu lauksaimniecības aspektiem (sadales regula, regula par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (LULUCF)).

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone