KLP aktualitātes (20/1/2017) (23/1/2017) (25/1/2017) (27/1/2017)

EP deputāti vēlas pastiprināt zirgu labturību: dalībvalstīm ir jāvēršas pret tiem zirgu īpašniekiem, kuri slikti izturas pret saviem zirgiem vai pamet tos, tā 25.janvārī Eiropas Parlamenta lauksaimniecība deputāti norādīja nenormatīvā rezolūcijā, prasot pastiprināt centienus palīdzēt zirgu audzētājiem palielināt savus ieņēmumus, lai uzlabotu pārtikas drošību un cīnītos pret krāpšanos. Par Julie Girling (UK, ECR) patstāvīgo ziņojumu nobalsoja 43 pret 1. Tas nozīmē, ka EP Lauksaimniecības komiteja aicina ES izpildvaras darīt vairāk, lai veicinātu izglītību par labturības jautājumiem un attīstītu labturības rādītājus zirgiem. Komisijai būtu jāizstrādā jaunas pamatnostādnes par labo praksi šajā nozarē, tostarp transportu un kaušanu. "Šis ziņojums neparedz prasīt papildu tiesību aktus", norādīja Girling, "Es gribu, uzlabot un nostiprināt noteikumus, kas jau pastāv un, novērst nezināšanu, apkopojot ieteikumus un norādījumus, pamatojoties uz labāko praksi visā Eiropā".

 

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti: trušu būri jānomaina uz lielākiem aplokiem

25.janvārī lauksaimniecība deputāti aicināja dalībvalstis mudināt trušu audzētājiem pakāpeniski nomainīt parastos būrus uz labākiem labturības risinājumiem, piemēram, aploku sistēmu, uzsverot, ka šāds lēmums varētu palīdzēt samazināt slimības.

Tomēr EP komiteja noraidīja grozījumus, kas paredzēja ES tiesību normas par obligātajiem standartiem saimniecībās audzētu trušu aizsardzībai (ar balsojumu 21 PAR, 22 PRET, 2 atturas).

Savukārt balsošanas rezultāti par EP Lauksaimniecības komitejas pašiniciatīvas ziņojumu bija 29 pret 7 (9 atturējās),  ziņojums paredz  labākus novietnes nosacījumus saimniecībās audzētiem trušiem, kas varētu palīdzēt novērst slimības un samazināt vajadzību pēc intensīvas antibiotiku lietošanas.

 

Drīzumā uzsāksies konsultācijas par KLP 2020: 2.februārī pusdienlaika preses konferencē ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans atklās sabiedrisko apspriešanu par nākotnes KLP ietvaru. Sabiedriskā apspriešana ilgs 12 nedēļas un noslēgsies ar DG AGRI augsta līmeņa ieinteresēto personu konferenci pirms vasaras brīvdienām (visticamāk jūnijā). Paredzēts, ka 16-lapu aptaujas anketa iekļaus tikai nedaudz vairāk par 30 jautājumiem (pārsvarā tādus jautājumus, kur ir jāatzīmē izvēle) par politikas prioritātēm, piemēram, ilgtspējīgas attīstība, finansējums (ES budžeta un finanšu instrumenti), vienkāršošana, riska pārvaldības instrumenti un paaudžu atjaunošana. Tā ietvers arī dažus atvērtus jautājumus - maksimums viena A4 lapa -

- par to, kā vienkāršot KLP un samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem, atbalsta saņēmējiem un dalībvalstīm un to, vai vajadzētu vairāk koncentrēties uz rezultātiem un sniegumu, un mazāk par atbilstības kontroli.

 

DG SANTE uzsāk apspriešanu par mikrobu rezistenci: Komisija (DG SANTE) uzsāka publisku apspriešanu  (27.janvārī) par iespējamiem darbībām, kas jāiekļauj jaunā  rīcības plānā "Viena veselība", lai atbalstītu ES valstis cīņā pret mikrobu rezistence. Apspriešana ietver anketu valsts pārvaldes iestādēm, asociācijām un ieinteresētajām personām (kā arī vienu pilsoņiem) par dzīvnieku un cilvēku veselības politiku, dzīvnieku veselību, sabiedrības veselību, veselības aprūpi un / vai vidi.

 

Komisija izplata “četrus politikas variantus” par komitoloģijas reformu

Pamatojoties uz Komisijas Ģenerālsekretariāta sagatavotajiem, "risinājumiem", tiek piedāvāti četri varianti, kā varētu grozīt horizontālos komitoloģijas noteikumus (Regula 182/2011), lai samazinātu risku, ka Apelācijas komitejā tiek balsots par to, ka "nav viedokļa".

 

CEJA priekšsēdētājs Alan JAGO: piekļuve zemei un kredīti jaunajiem lauksaimniekiem

Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir jādara vairāk, lai jaunajiem lauksaimniekiem atvieglotu piekļuvi zemei un kredītiem, tai pat laikā ir jāizstrādā zemes mantošanas shēma starp vecajiem un jaunajiem lauksaimniekiem ES līmenī, tas bija galvenais paziņojums, kas 25.janvārī tika pausts  ENRD un CEJA darba grupā Briselē. 

(CEJA - European Council of Young Farmers- Eiropas jauno lauksaimnieku padome; ENRD- European Network for Rural Development- Eiropas tīkls lauku attīstībai)

 

EP deputāti izskata 50% pārtikas atkritumu samazinājumu līdz 2030. gadam: 24.janvārī balsojumā par Komisijas plāniem par cirkulāro ekonomiku vides deputāti aicināja samazināt pārtikas atkritumus 50% līdz 2030. gadam (tas ir 2014. gada līmeni), kā arī pieprasīja vērienīgākus pārstrādes mērķus.

 

Tirdzniecības deputāti deva zaļo gaismu ES un Kanādas darījumam: EP Tirdzniecības komiteja 24.janvārī nobalsoja par brīvās tirdzniecības līgumu starp ES un Kanādu, nodrošinot tā tālāku virzību, lai saņemtu apstiprinājumu no Eiropas Parlamenta deputātiem.

 

Bioloģiskās lauksaimniecības lobijs: KLP ir jāatlīdzina sabiedriskais labums: ES bioloģiskās lauksaimniecības lobijs IFOAM uzskata, ka ES nākotnes KLP vairs nevajadzētu piešķirt atbalstu, pamatojoties uz saimniecību lielumu, bet gan par sabiedrisko labumu, piemēram, par vides pakalpojumiem, un iezīmēja nākontes politiku savā dokumentā, sakot, ka politikai  vajadzētu nodrošināt ilgtspējīgu pārtikas sistēmu.

8 -lapu politikas aprakstā ar nosaukumu "KLP veselīgām saimniecībām, veseliem cilvēkiem un veselīgai planētai" ir iezīmēts skatījums par nākotnes KLP pēc 2020. gada, uzsverot, ka būtu jābūt vienota pīlāra struktūrai ar vienu budžetu, kas vērsts uz lauksaimniecības-ekoloģiskiem rezultātiem. Maksājumi par sabiedrisko labumu, piemēram, ūdensceļu aizsardzībai un bioloģiskai daudzveidībai būtu jāsastāda 80% no ES izdevumiem, un atlikušie 20% atbalstošiem pasākumiem, kas pakāpeniski mazinātos līdz 2034.gadam.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone