ESF projekts: LOSP gūst pieredzi Portugālē

LSIF projekts

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā” īstenošanu. “93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Projekta ietvaros no 20.marta – 25.martam LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, kā arī LOSP un dalīborganizāciju darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Portugāli. Mācību brauciena laikā LOSP tikās ar Portugāles Lauksaimniecības konfederāciju - CONFEDERACAO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL (CAP), kā arī dažādu nozaru organizācijām. Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki iepazinās ar Portugāles nevalstisko organizāciju pieredzi lēmumu pieņemšanas procesā un dalību lēmumu pieņemšanā gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, uzzināja, kādā veidā tiek nodrošināta sadarbība starp dažādu nozaru organizācijām un kādā veidā tiek panākts vienots viedoklis kopējas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas izstrādē, ņemot vērā kopējās valsts intereses un attīstības stratēģiju.

Portugāles nevalstisko organizāciju pārstāvji aktīvi un efektīvi piedalās savas valsts interešu aizstāvēšanā Eiropas Savienības līmenī par lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem. Atšķirībā no Latvijas, Portugālē NVO, kas darbojas lauksaimniecības sektorā, ir ar senāku vēsturi un līdz ar to ar lielāku pieredzi un daudziem labas prakses piemēriem. Portugāles NVO izceļas ar lielu aktivitāti un cenšas piedalīties ikvienā vietā, kur tiek runāts, lemts vai ir iespēja cīnīties par lauksaimnieku tiesībām un tādējādi par valsts lauksaimniecību kopumā.

Laba prakse, ko Latvijas NVO vajadzētu pārņemt no Portugāles NVO, ir precizitāte un akurātums un pieejamība. Konkrētas NVO nodaļas atbild par konkrētiem jautājumiem, līdz ar to, veidojot ekspertu grupas un izslēdzot sistēmu, ka kāds jautājums tiek neizdiskutēts. Tāpat Portugāles NVO ir attīstījušas savu darbību reģionāli, veicinot tiešo dialogu ar zemniekiem un sniedzot padomus un pakalpojumus lauksaimniekam savā reģionā.

Liela nozīme tiek piešķirta darbam un valsts pārstāvjiem Briselē, saprotot, ka tieši svarīgākie jautājumi un noteikumi, kas ietekmē ikvienu lauksaimnieku tiek lemti tur. Portugāles NVO vadās pēc principa “jābūt pamanāmiem un aktīviem”, to panākot sekojoši: nodrošinot skaitliski vērā ņemamu pārstāvju skaitu darbam Briselē, ikmēneša tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātiem un valsts lauksaimniecības ministru, lai pārrunātu aktualitātes un uzzinātu jaunāko informāciju, jo tieši informācija ir svarīgākais, lai spētu ātri noreaģēt un nepieļaut netaisnīgus noteikumus vai ierobežojumus lauksaimniekiem. Nepārprotami, uzsvars tiek likts uz starpvalstu diskusijām, saskaņojot viedokļus un meklējot sabiedrotos. Viena valsts pati par sevi maz ko spēj panākt.

Daudzas funkcijas, ko Latvijā veic Zemkopības ministrijas padotības iestādes, Portugālē Zemkopības ministrija uztic NVO, līdz ar to veidojot ciešāku un veiksmīgāku sadarbība starp valsts un NVO sektoru, kas palīdz lēmumu pieņemšanas procesā. Protams, kā atzīst Portugāles NVO, lielu lomu nospēlē personisks kontakts un pazīšanās ministrijā. Mācību brauciena laikā LOSP pārstāvji tikās ne tikai ar „jumta” organizāciju, bet gan arī ar tās biedriem un individuāliem lauksaimniekiem, līdz ar to gūtā pieredze ir daudzpusīga un izzinātas sadarbības un komunikācijas iespējas dažādos līmeņos.

Par gūto pieredzi, jautājumiem, kas svarīgi un par kuriem cīnās Portugāles NVO, LOSP informēs savus biedrus 20.aprīļa LOSP pārstāvju sapulcē un veicinās lēmumu pieņemšanas procesu uzlabojumus gan organizācijas iekšienē, gan sadarbībā ar citām organizācijām un institūcijām.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 239.5 KB