Ātrās saites

Projekts "Nākotne bez robežām": Studenti saredz iespējas dzīvei un darbam laukos

LAT-LIT projekts

1.aprīlī Kauņā notika projekta “Nākotne bez robežām” otrais seminārs par izglītības sistēmu, ar mērķi dalīties projekta partneru un studentu pieredzē par izglītības kvalitāti Latvijas lauksaimniecības universitātē un Lietuvas Lauksaimniecības universitātē, lai uzlabotu un attīstītu abu universitāšu sadarbību. Salīdzinot abu universitāšu izglītības sistēmas tika noskaidrots, ko nepieciešams uzlabot katrā no šīm izglītības iestādēm.

Lai projekta būtību un jauniešu integrēšanos problēmu risinājumos padarītu daudzpusīgāku, jauniešu komandām tika doti dažādi uzdevumi. Komandām bija jāizanalizē informācija un tās pieejamība potenciālajiem interesentiem, kas pieejama Lietuvas Lauksaimniecības universitātes mājas lapas apmeklētājiem. Tāpat studentiem bija jāsniedz SVID (stipro, vājo, iespēju un draudu ) analīze par Lietuvas lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, kā arī fakultātes salīdzinājums ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti.

Interesantas studentu idejas izvērsās prezentācijās par to, kā izglītību Lietuvas Lauksaimniecības universitātē padarīt efektīvāku un orientētu uz to, lai pēc universitātes pabeigšanas studenti daudz ātrāk un vieglāk spētu uzsākt uzņēmējdarbību.

Studentu priekšlikumi:

 • Studiju programmu piemērošana darba tirgus un nacionālajām vajadzībām;
 • studiju procesā paralēli teorētiskajām zināšanām daudz lielāka uzmanība jāpievērš arī praktiskajām zināšanām;
 • jāveicina sadarbība un studiju procesā jāiesaista arī bijušie studenti un reāli uzņēmēji, lai studentiem būtu lielāka izpratne par uzņēmējdarbību praksē;
 • studenti aktīvāk jāiesaista zinātniski pētnieciskajos darbos un zinātniskajās konferencēs;
 • jāaktivizē studentu līdzdalība dažādās apmaiņas programmās;
 • jāpilnveido mārketings un reklāma, lai piesaistītu arī ārzemju studentus;
 • studentiem jāskaidro, ka arī lauksaimniecībā ir jaunas tehnoloģijas, kas ir saistošas, lai atvieglotu smago lauku dzīves ikdienu;
 • jau studiju procesā jāveido praktiski izmēģinājumi un pētījumi;
 • labākajiem studentiem, pētniekiem jāpiesaista stipendijas;
 • jāsadarbojas ar uzņēmējiem, veidojot sistēmu, ka labākajiem absolventiem tiek piedāvātas konkrētas darba vietas;
 • studiju procesā jārīko semināri par biznesa būtības skaidrošanu, lai izprastu uzņēmējdarbības problēmu risināšanas principus.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu. Tāpēc arī viens no uzdevumiem bija iegūt jauniešu skatījumu par to, kā pēc studiju beigšanas piesaistīt un ieinteresēt jauniešus atgriezties laukos.

Studentu priekšlikumi, kas veicinātu jauniešu atgriešanos laukos:

 • Jāveido mikrokredīta programma universitātes absolventiem, kas uzsāk uzņēmējdarbību laukos;
 • jāinvestē līdzekļi tehnoloģijās, lai studijas būtu ar praktisku pamatojumu, saistošākas un studenti prastu izmantot jaunākās tehnoloģijas;
 • zemes nomas iespēja ar zemākām nodokļu likmēm;
 • īpaša kredītprogramma zemes pirkšanai;
 • studiju maksas atlaides, ja jaunietis atgrieztos laukos un strādātu apgūtajā specialitātē.

Studentu priekšlikumi, par pozitīvajiem aspektiem, priekšrocībām laukos:

 • laukos trūkst darbaspēks, līdz ar to ir mazāka konkurence starp augstskolu absolventiem;
 • veselīga vide, kas nākotnē piesaistīs darbiniekus;
 • iespēja strādāt un dalīties pieredzē ar vecākiem;
 • absolventi var pārņemt vecāku saimniecības un turpināt saimniekot;
 • laukos ir iespēja audzēt, lietot un pārdot svaigu produkciju;
 • lielas iespējas, lai uzsāktu netradicionālu biznesu;
 • saimniekojot savā saimniecībā iegūst neatkarīgu darba vidi, jo pats sev esi saimnieks;
 • lauku vides pozitīvās lietas – ekoloģiska vide, lētāki dzīves apstākļi nekā pilsētās dzīvojošajiem, kultūras un vēstures identitāte, kā arī brīvas biznesa nišas iespējas.

Tāpat projektā iesaistītie jaunieši apmeklēja zinātnes, studiju un biznesa centru “Nemunas”, kā arī lauksaimniecības izstādi “Ka pasesi… 2011” , kas notika no 31.marta līdz 2.aprīlim Lietuvas Lauksaimniecības universitātē.

Projekts „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” tiek īstenots pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 finansējumam. Lai īstenotu projekta noteiktos mērķus, projektā ir iesaistīti 4 projekta partneri: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Jauno zemnieku klubs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 271 KB