KLP aktualitātes (03/02/2017) (08/02/2017) (10/02/2017) (15/02/2017)

Komisija izskata zaļināšanas vienkāršošanas pasākumus, ieskaitot pesticīdu aizliegumu

Komisijas kolēģija ar rakstisku procedūru (15.februārī) pieņēmusi deleģēto aktu par KLP zaļināšanas pasākumu vienkāršošanu), kur viens no mērķiem ir ieviest aizliegumu, izmantot pesticīdus produktīvās vai "potenciāli produktīvās" ekoloģiski nozīmīgās platībās, piemēram, papuvē, slāpekli piesaistošas kultūru, starpkultūru augu platībās.

Deleģētais akts paredz dāžādus uzlabojumus zaļināšanas pasākumiem, piem., vēlākais starpkultūru vai zaļā seguma sēšanas termiņš tiks aizstāts ar šādu kultūru / zaļā seguma uzturēšanas obligāto minimālo ilgumu (agrāk bija noteikts 1.oktobris). Konkrēti termiņi, kas piemērojami valsts vai reģionālā līmenī, būs jānosaka dalībvalstīm.

Likumdevējiem tagad ir divi mēneši, lai pieņemtu nostāju (ar iespējamo 2 mēnešu pagarinājumu, ja nepieciešams). Taču ne Padomei, ne EP nebūs iespēja mainīt tekstu, jo var pieņemt vai noraidīt izmaiņas, bet nevis ierosināt grozījumus. Pēc deleģētā akta projekta izskatīšanas EP un Padomē, ir paredzams, ka deleģētais akts stāsies spēkā vidū 2017.

 

ES izpildvara iepazīstina ar priekšlikumiem, atjaunot ĢMO un pesticīdu balsošanas noteikumus

ES izpildvara šonedēļ atklāja plānu reformēt balsošanas noteikumus, lai apstiprinātu stridīgus lauksaimniecības produktus, piemēram, ģenētiski modificētas (ĢM) kultūras un noteiktus pesticīdus, mudinot dalībvalstis neatturēties Apelācijas komitejā.

Komitoloģijas sistēma darbojas labi lielākai daļai lēmumu [ap 98% rezultātu pozitīvu atzinumu] ... tomēr vairākos augsta profila un jutīgos gadījumos dalībvalstis nav spējušas atrast nepieciešamo vairākumu nobalsojot PAR vai PRET konkrētiem projektiem ( izvēloties  balstot  ar izvēli - "nav viedoklis"),  "Šādos gadījumos atbildība pieņemt galīgo lēmumu paliek Komisijai ... bez skaidras politiskā atbalsta no dalībvalstīm".

 

Ierosinātās izmaiņas, lai palielinātu pārredzamību, publiskojot dalībvalstu pārstāvju balsis un pielāgotu balsošanas noteikumus, visticamāk, saskarsies ar pretreakciju no galvaspilsētām. Taču Komisija "uzskata, ka ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz pozīcijām, kuru dalībvalstis pieņem Apelācijas komitejā". Lēmums padarīt valstu pārstāvju balsis publiskas " ir ar mērķi, lai palielinātu skaidrību par viņu pozīciju". Priekšlikums tagad tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei diskusijām ar koplēmuma procedūru. Kamēr tas nav pieņemts, pašreizējie noteikumi paliek spēkā.

 

EP apstiprinājums par ES un Kanādas tirdzniecības vienošanos: plenārsēdes balsojumā Strasbūrā (15. februārī) EP deputāti deva zaļo gaismu brīvās tirdzniecības darījumam starp ES un Kanādu.

 

ES un Meksika paātrinās tirdzniecības sarunas: ES un Meksikas mērķis ir "paātrināt sarunas, lai atjauninātu spēkā esošo tirdzniecības paktu", par ko abas puses vienojās 2000. gadā. Divpusējās sarunas, lai paplašinātu piekļuvi lauksaimniecības un rūpniecības produktiem, ir plānotas aprīļa sākumā (3.-7.aprīlis) Briselē un jūnijā (26.-29.jūnijs) [Meksikā, vieta tiks vēlāk precizēta].

 

Ziņojums: kopš 2000. gada bioloģiskais tirgus pieaudzis par 355%: saskaņā ar ziņojumu pasaules bioloģisko lauksaimniecības produktu tirgus pieaudzis par 355% no 2000. gada līdz 2015.gadam, palielinoties no 16.8 € miljardiem EUR līdz 76.7 miljardiem EUR. Statistikas Gadagrāmata "Bioloģiskā lauksaimniecības pasaulē (, kas uzrāda datus līdz 2015. gada beigām), liecina par pieaugošu patērētāju pieprasījumu pēc bioloģiskiem produktiem, kur 2015. gadā ASV - pasaules lielākais tirgus - pieaudzis par 11%  salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. ASV ir galvenais tirgus ar 35.9 miljardiem EUR, kam seko Vācija (8,6 miljardi EUR), Francija (5,5 miljardi EUR) un Ķīna (4,7 miljardi EUR).

 

ES uzņēmumiem viltus pesticīdi  izmaksā € 1,3 miljardus gadā: saskaņā ar jauno ziņojumu kādi 13,8% no ES pesticīdu firmas pārdošanas tiek zaudēti katru gadu sakarā ar viltotiem pesticīdiem (1,3 miljardi EUR vērtībā), kā arī 2 600 tiešās darba vietas.

 

Ceturtajā piedāvājumā sausā vājpiena pulvera krājumi nav pārdoti: Vadības komitejā (9.februārī) dalībvalstis vienojās noraidīt visus piedāvājumus pārdot sauso vājpienu, no valsts intervences, jo cenas neatbilda dominējošai tirgus cenai (204 EUR/100kg, + 24% par 2016). Piedāvājumi tika saņemti par kopējo summu 1 796 tonnas vājpiena pulvera no 5 dalībvalstīm, ar cenām, sākot no 155 EUR /100kg līdz 185 EUR/100kg.

 

Sabiedriskā aspriešana par KLP nākotni

2.februārī ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans atklāja sabiedrisko apspriešanu par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) uzlabošanu, kas ilgs 12 nedēļas.

Aptaujas respondentu un ieinteresēto personu ieguldījums tiks izmantots paziņojumā, kuru plānots publiskot šā gada novembrī, ziņojums ietvers secinājumus par pašreizējo KLP sniegumu un potenciālajiem politikas variantiem, kas "sagatavots pamatojoties uz saprātīgiem un pamatotiem pierādījumiem".

 

DG AGRI ieskicējusi iespējamos politikas variantus sākotnējā ietekmes novērtējumā"

Saskaņā ar "sākotnējo ietekmes novērtējumu", kas tika publicēts 2. februārī.Komisija, DG AGRI apsver piecus iespējamos politikas variantus par saimniecību noteikumu uzlabošanu, kas palīdzēs sagatavot novembrī gaidāmo komunikācijas ziņojumu par to kā modernizēt un vienkāršot kopējo lauksaimniecības politiku.

Sākonējais ietekmes novērtējums ietver šādus variantus:

1) esošo ES lauksaimniecības noteikumu saglabāšana;

2) variants  - (nav politikas) - pilnīga liberalizācija, KLP atcelšana (lai gan tas nebūtu saskaņā ar Līgumu, līdz ar to nav reāls un nav vēlams variants, tomēr tas tiek uzskatīts par noderīgu, lai parādītu ES KLP pievienoto vērtību, kā arī ekonomisko, sociālo un vides ietekmi, ja nebūtu ES politikas iejaukšanās

3) variants koncentrēšanās uz riska pārvaldību un ieguldījumiem restrukturizācijā un lauksaimniecības un lauku mazo un vidējo uzņēmumu uzņēmējdarbības attīstību. Liekot uzsvaru uz stimuliem saistībā ar klimata pārmaiņām, vides pakalpojumiem un piekļuvi jauninājumiem, zināšanām, IKT un infrastruktūru vietējā līmenī

4) variants – uzdevumu sadalījumu pārdefinēšana starp ES, dalībvalstīm un saimniecībām, lai uzlabotu ienākumu drošības tīklu, nodrošinot tiešā atbalsta (ieskaitot platību maksājumus) un riska pārvaldības sinerģiju

5) variants - ienākumu pārdale no lielajām saimniecībām uz mazajām un videi draudzīgām saimniecībām un vietējiem tirgiem.

 

Sākotnējā ietekmes novērtējuma mērķis ir informēt ieinteresētās personas par Komisijas darbu, lai ļautu viņiem sniegt atgriezenisko saiti par paredzēto iniciatīvu. Tas ir paredzēts informēšanas nolūkos un tās saturs var mainīties, bet tas neskar galīgo Komisijas lēmumu vai finanšu piešķīrumus kopējai lauksaimniecības politikai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā”.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone