Ātrās saites

NEP Pārtikas rūpniecības apakšpadome

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP ir 2 apakšpadomes - Pārtikas rūpniecības nozares apakšpadome un Lauksaimniecības nozares apakšpadome.

Apakšpadomes sastāvā ir darba devēju, darba ņēmēju (arodbiedrību) un valsts institūciju pārstāvji.

Apakšpadomes sēdes sasauc pēc vajadzības atbilstoši NEP darbības plāniem.

Apakšpadomes sēdes vada viens no Darba devēju dalībpuses NEP locekļiem.

Apakšpadomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no institūciju izvirzītajiem pārstāvjiem.

Apakšpadome par tās sēdē izskatāmajiem jautājumiem pieņem lēmumus.

Apakšpadome lēmumus pieņem, visiem vienojoties. Apakšpadomes lēmumi ir saistoši NEP.

Koordinators protokolē apakšpadomju sēdes, protokolā atzīmē personas, kuras piedalījušās un izteikušas viedokli sēdē un pieņemtos lēmumus.

Pārtikas rūpniecības apakšpadomes personālsastāvs:

Valsts puse
Ilze Slokenberga

Zemkopības ministrija

Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece

67027123;

ilze.slokenberga@zm.gov.lv

Inta Annuškāne Valsts izglītības satura centrs inta.annuskane@852.visc.gov.lv

Darba devēju puse
Ilze Zuimača

Biedrība “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija”

67808968;

ilze.zuimaca@lpuf.lv

Jānis Šolks

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība

Valdes priekšsēdētājs

29245886

janissolks@inbox.lv

Jānis Zutis

Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija

Asociācijas izpilddirektors

2946383, 67289605

gpric@emilia.lv

Imants Cīrulis

Biedrība “Rīgas Šprotes”

Valdes priekšsēdētājs

Biedrība “Latvijas Zivrūpnieku Savienība” izpilddirektors

29135899;

imants@rigassprotes.lv


Darba ņēmēju puse
Laila Ābola

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība, Priekšsēdētāja vietniece

Priekšsēdētājs AS “Cēsu alus” laboratorijas vadītāja,  arodkomitejas priekšsēdētāja

29152079;

laila@cesualus.lv

Daina Viļļa A/S Brīvai Vilnis, arodkomitejas priekšsēdētāja vietniece

28717534

dainavilla63@gmail.com