Ātrās saites

NEP Lauksaimniecības apakšpadome

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP ir 2 apakšpadomes - Pārtikas rūpniecības nozares apakšpadome un Lauksaimniecības nozares apakšpadome.

Apakšpadomes sastāvā ir darba devēju, darba ņēmēju (arodbiedrību) un valsts institūciju pārstāvji.

Apakšpadomes sēdes sasauc pēc vajadzības atbilstoši NEP darbības plāniem.

Apakšpadomes sēdes vada viens no Darba devēju dalībpuses NEP locekļiem.

Apakšpadomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no institūciju izvirzītajiem pārstāvjiem.

Apakšpadome par tās sēdē izskatāmajiem jautājumiem pieņem lēmumus.

Apakšpadome lēmumus pieņem, visiem vienojoties. Apakšpadomes lēmumi ir saistoši NEP.

Koordinators protokolē apakšpadomju sēdes, protokolā atzīmē personas, kuras piedalījušās un izteikušas viedokli sēdē un pieņemtos lēmumus.

Lauksaimniecības apakšpadomes personālsastāvs:

Valsts puse

Ilze Slokenberga

Zemkopības ministrija

Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece

67027123;

ilze.slokenberga@zm.gov.lv

Gita Jansone

Zemkopības ministrija

Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja

28624214;

gita.jansone@zm.gov.lv

Bruno Braunšteins

Valsts izglītības satura centrs

bruno.braunsteins@852.visc.gov.lv

Darba devēju puse
Indra Cimermane

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Izpilddirektore

67027320

indra.cimermane@losp.lv

Andrejs Vītoliņš

Stādu audzētāju biedrība

Valdes priekšsēdētājs

25951565;

andrejs@stadi.lv

Mārtiņš Cimermanis

Latvijas Zemnieku federācija

Valdes loceklis

29285626

martins.cimermanis@llkc.lv

Iveta Grudovska

Zemnieku saeima

Lauksaimniecības eksperte

67027044

iveta@zemniekusaeima.lv

Andis Kursītis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

26400224

andis.kursitis@llkc.lv


Darba ņēmēju puse
Vladimirs Sokolovs

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība

Priekšsēdētājs

67225810;

llpnab@gmail.com

Normunds Žunna

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija

Izpilddirektors

27853206

birojs@ltrta.lv