Apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu

ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izstrādāta XX gs. sešdesmito gadu sākumā, lai Romas līgumā (1957) formulētos un vēlāk Līgumā par Eiropas Savienību pārņemtos mērķus īstenotu politikā. Tāpat kā uz citām ES politikas jomām un programmām, arī uz KLP attiecas citi Līguma noteikumi, lai tā saskanētu ar vispārējiem Savienības mērķiem.

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv

Sabiedriskās apspriešanas par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu rezultātu kopsavilkums

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/summary-public-consul.pdf