Ātrās saites

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

Projekta mērķi

Vietējie pārtikas ražotāji un zemnieki Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās galvenokārt ir mazi ģimenes uzņēmumi, kas priekšroku savas produkcijas tirdzniecībai dod, izmantojot komunikāciju klātienē vai pa telefonu. Tāpat arī produkcijas izplatīšanas teritorija visbiežāk ir tuvākā apkārtne.  Vairākos reģionos vietējie pārtikas ražotāji ir nodibinājuši kooperatīvus, lai sadarbotos mārketinga un informācijas apmaiņas jomā. Vietējās produkcijas tīkli Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās ir izgaismojuši nepieciešamību pēc izmaksu un cilvēkresursu saudzējoša risinājuma savas produkcijas izplatīšanai šo produktu piedāvātājiem gala patērētājam. Dalība projektā sniegs lielisku iespēju mācīties no citiem Baltijas jūras reģiona pārtikas kooperatīviem par sadarbības veidošanu un savas produkcijas pārdošanu citiem uzņēmējiem.

Projekta plānotie rezulti

Projekta ietvaros pārtikas kooperatīviem un individuāliem pārtikas ražotājiem, būs iespēja piedalīties apmācībās par savas produkcijas atpazīstamības veicināšanu un tirgošanu, izmantojot projekta ietvaros izstrādātu e-tirdzniecības modeli, radītu B2B (bizness-biznesam) tirdzniecības veicināšanai konkrēti pārtikas produktu jomā, ievērojot tādus priekšnoteikumus, kā laika un finanšu resursu optimizācija. Tāpat projekta ietvaros īstenotās mārketinga aktivitātes veicinās mazo un vidējo pārtikas ražotāju produkcijas atpazīstamību un interesi gan citu uzņēmēju vidū, gan sabiedrībā kopumā.


Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2017. - 01.10.2020.

Projekta budžetskopā 2 436 479 EUR, ko veido ERAF līdzfinansējums1 624 240,15 EUR, Norvēģijas līdzfinansējums 144 454 EUR un ENI līdzfinansējums 45 239,55 EUR.


Projektā ir iesaistīti 15 partneri no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm.

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros un to īsteno 15 partnerorganizācijas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm. Latviju projektā pārstāv LLTA “Lauku Ceļotājs” un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).

Projekta partneri

Igaunijas Republikas lauku lietu ministrija (Igaunija) - projekta vadošais partneris
o    Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs" (Latvia)
o    Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Tūrisma birojs (Vācija)
o    Ystad Municipality (Zviedrija)
o    Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (Latvija)
o    Esbjergas Biznesa reģions (Dānija)
o    Norvēģijas lauku tūrisma un vietējo pārtikas produktu asociācija HANEN (Norvēģija)
o    NVO Igaunijas lauku tūrisma organizācija (Igaunija)
o    Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera (Igaunija)
o    Pleskavas Agrotehniskā koledža (Krievija)
o    Pleskavas reģiona ekonomiskās attīstības un investīciju valsts komiteja (Krievija)
o    Lahti Universitāte (Somija)
o    Lietuvas lauku tūrisma asociācija (Lietuva)
o    Nodibinājums "Polijas Daba"  (Polija)

_______________________________________

B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas -

Baltic Sea Food

Short description of the project, its aims and results.

Local food producers and farmers in BSR rural areas are mainly small family businesses, who prefer to organize the sales through face-to-face contact and by phone. The market area of local food producers is usually their own home region. In many regions they have established local food networks to cooperate for marketing and information exchange.

Local food nets in BSR region have highlighted the need for cost-efficient distribution solutions for delivering food products from farms to local restaurants/tourism farms/shops/industries. The objective of current project is to design a sustainable and transferable business model for B2B distribution applicable for local food nets established by local food producers and providers in BSR rural areas. The model enables to establish smooth short supply chains in local and regional level offering opportunities for growth and improved business performance to SME's acting in local food sector in rural areas.

The main expected result is improved capacity of national and regional organizations from 10 countries to support local food networks from BSR area interested in launching B2B distribution of local food products in business model and process innovation.

List of partners:

o   The Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia (Estonia)
o   Latvian country tourism association (Latvia)
o   Mecklenburg-Vorpommen Tourist Board (Germany)
o   Ystad Municipality (Sweden)
o   Latvian Agricultural Organiztion Cooperation Council (Latvia)
o   Business Region Esbjerg (Denmark)
o   Norwegian Rural Tourism and Local Food association- HANEN (Norway)
o   NGO Estonian Rural Tourism (Estonia)
o   Estonian Chamber of Agriculture and Commerce (Estonia)
o   Pskov Agrotechnical College (Russian Federation)
o   State Committee of the Pskov region for economic development and investment policy (Russian Federation)
o   Lahti University of Applied Sciences (Finland)
o   Lithuanian countryside tourism association (Lihtuania)
o   "Polish Nature" Foundation (Poland)

Project budget information:

Total project budget 2 436 479 EUR, including ERDF support 1 624 240,15 EUR, Norwegian support 144 454 EUR and ENI support 45 239,55 EUR.

Project period: 01.10.2017 – 30.09.2020

Project contact person Latvian Agricultural Organiztion Cooperation Council (Latvia)

Lelde Vilkriste – Project manager,  Lelde.Vilkriste@losp.lv