No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas nosacījumos

Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5% aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) izveidē.

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-2018-gada-vairakas-izmainas-zalinasanas-nosacijumos-lauksaimniekiem-763

Informācijas avots: LAD