LAD atgādina, ka 15. septembris ir pēdējais datums, kad:

  • jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem (BVZ) vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai
  • ilggadīgo stādījumu platībās rindstarpām jābūt nopļautām vai apstrādātām
  • jāapstrādā papuve- nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē
Informācijas avots: LAD