AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no pieslēguma (izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu) uz laiku līdz 9 mēnešiem

Izmaiņas  Sabiedrisko  pakalpojumu  regulēšanas  komisijas  noteikumos  “Sistēmas  pieslēguma
noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas dod iespēju sezonālajiem elektroenerģijas
lietotājiem atteikties no elektrotīkla pieslēguma vai neizmantotās pieslēguma jaudas, stājās spēkā 2018.gada  30.martā  un  AS  “Sadales  tīkls”  turpina  nodrošināt  saviem  klientiem  minētos
pakalpojumus.

Lauksaimniecības  sezonas  noslēgumā  klienti  AS  "Sadales  tīkls"  sāk  iesniegt  pieteikumus elektrotīkla   pieslēguma   jaudas   samazināšanai   vai   elektroapgādes   un   elektroenerģijas
tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līguma pārtraukšanai savos īpašumos uz laiku līdz 9 mēnešiem.

AS  “Sadales  tīkls”  aicina  klientus  būt  vērīgiem  un  informē,  ka  atjaunot  slodzi  bez  maksas  vai atjaunot  pieslēgumu  īpašumā  par  faktiskajām  izmaksām  var  tikai  tad,  ja  izpildās  attiecīgie
nosacījumi,  kas  minēti  “Sistēmas  pieslēguma  noteikumi  elektroenerģijas  sistēmas  dalībniekiem”
41.2 vai 49.punktā. Atjaunot  slodzi  bez  maksas uz sistēmas  pakalpojumu  līgumā  pirms  slodzes  samazināšanas noteikto atļauto slodzi vienu  reizi  12  mēnešu  periodā  ne  vēlāk  kā  9  mēnešu  laikā
no  slodzes samazināšanas brīža var, ja izpildās sekojoši nosacījumi:
 pieslēguma  spriegums  ir 0,4  kilovolti un  summārā  atļautā  ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nav mazāka par 100 ampēriem vai 6 – 20 kilovolti
 slodzes samazinājums  nav  mazāks  par  50% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās pieslēguma atļautās slodzes
 vismaz vienu kalendāro mēnesi divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās slodzes samazināšanas lietotājs  izmantojis  vismaz  7% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās pieslēguma atļautās slodzes Atjaunot  pieslēgumu  īpašumā  par  faktiskajām  izmaksām vienu  reizi  12  mēnešu  periodā  ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no brīža, kad sistēmas lietotājs izbeidzis elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu attiecībā uz konkrēto objektu var, ja izpildās sekojoši nosacījumi:
 ir saglabājies pieslēguma  nodrošināšanai  nepieciešamais elektrotīkls un  attiecīgajā pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda
 lietotājs  divpadsmit  mēnešu  periodā  pirms  pieprasītās  elektroenerģijas  piegādes atjaunošanas
vismaz   trīs   pilnus   kalendāros   mēnešus   ir   izmantojis   sistēmas pakalpojumus attiecīgajā objektā
Aktīvās lauksaimniecības sezonas noslēgumā AS “Sadales tīkls” ir saņēmusi pieteikumus gan no klientiem,  kuri  pieslēgumu  jaudu  izmantoja  atbilstoši  šiem  noteikumiem,  gan  no  klientiem,  kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu, piemēram, kaltēs izmantoja tikai vienu mēnesi, un šobrīd vēršas pie
AS “Sadales tīkls” ar pieteikumu elektroapgādes pārtraukšanai uz laiku līdz 9 mēnešiem. Šādos
gadījumos, kad sezonālie lietotāji nav ievērojuši SPRK noteikumos noteiktās prasības, AS “Sadales
tīkls”  elektrotīkla  pieslēguma  jaudas  samazinājumu  vai  elektroenerģijas  piegādes  pārtraukšanu veiks  ierastā  kārtībā.  Tas  nozīmē,  ka  elektrotīkla  pieslēguma  jauda  netiks  rezervēta  un  tās
atjaunošana būs maksas pakalpojums.

Pieteikumu elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai vai elektroapgādes pārtraukšanai uz laiku
līdz 9 mēnešiem klienti var iesniegt AS “Sadales tīkls” klientu portālā
www.e-st.lv. AS “Sadales tīkls” aicina klientus,  kuri  elektroniski  jau  ir  iesnieguši  pieteikumus  jaudas  samazināšanai  vai elektroapgādes pārtraukšanai, pārliecināties, vai pieslēgums atbilst noteiktajiem kritērijiem. Ja tas neatbilst,  tad  konkrētajam  objektam  portālā  netiks  piedāvāta  iespēja  pā
rtraukt  elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 9 mēnešiem (lūdzu skaitīt pielikumu).
Nepieciešamības  gadījumā  AS  “Sadales  tīkls”  aicina  vērsties  pie  noteiktās  uzņēmuma kontaktpersonas. (Pielikumā)

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 165.56 KB