Kādos gadījumos lauksaimniekam jāveic lauku bloku precizēšana? Kas jāņem vērā, lai pieteiktu jaunus ainavu elementus zaļināšanas prasību izpildīšanai?

To izlasiet intervijā ar LAD Kontroles departamenta direktoru Juri Griņeviču .

Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana ir nozīmīga aktivitāte, kas jāveic lauksaimniekiem pirms uzsākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai. Šogad precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 1.aprīlim. Aicinu lauksaimniekus pārdomāt savu saimniekošanu un nenokavēt šo termiņu. Svarīgi gan atcerēties, ka precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja lauksaimnieks vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

 

Pēc precizēšanas pieprasījuma saņemšanas no lauksaimnieka, dienesta darbinieki sākotnēji izvērtē, vai lauku bloku ir iespējams precizēt pēc dienestā pieejamās tālizpētes informācijas – jaunākajiem ortofoto vai satelīta attēliem. Ja tas nav iespējams, darbinieki brauc notikušās izmaiņas fiksēt dabā. Lauksaimnieku pašu interesēs ir savlaicīgi ierosināt precizēšanas pieprasījumus par veicamajām izmaiņām vai neprecizitātēm, jo no tā ir atkarīgs, cik precīzas būs lauku bloku robežas uz platību maksājumu pieteikšanās brīdi. Nereti gan savā darbā konstatējam, ka tiek pieteikta lauku bloku precizēšana, bet dabā konkrētā platība nav sakopta, tajā joprojām ir celmi, kūla, zaru kaudzes vai sakopšanas darbi ir tikai uzsākti. Šādi rīkoties nevar, jo pieteikt var tikai jau pilnībā sakoptus laukus. Ja mūsu inspektori konstatēs, ka platība nav kopta, tad atkārtotā pārbaudē šogad vairs nedosies un šo platību varēs pieteikt tikai nākamajā gadā.

 

Katru gadu pavasarī saņemam vairāk nekā 10 000 lauku bloku precizēšanas pieprasījumus. Prieks, ka aizvien vairāk tiek kopta lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Jau otro gadu lauksaimniekam ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, tādējādi nošķirot savu zemi no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Tas nozīmē, ka vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu. Tomēr vēlamies informēt, ka lauksaimnieku blokus var izveidot tikai pa robežām kuras ir redzamas uz ortofoto attēla vai kadastra robežām, kas ir uzmērītas. Uzmērītās kadastra robežas lauku bloku kartē ir attēlotas ar melnu raustītu līniju. Ar baltu raustītu līniju norādītas ierādītās vai projektētās kadastra robežas, kas ir neprecīzas un tām ir tikai orientējošs raksturs.

 

Tie, kas sāk tikai tagad saimniekot, nereti mums jautā, kas tad ir lauku bloks. Tas ir lauksaimniecībā izmatojams zemes gabals, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tā robežas pamatā ir stabilas, dabā identificējamu objektu robežas (ceļi, meži, grāvji u.c.), zemes lietošanas veidu robežas (pļavas, aramzeme, ilggadīgie stādījumi), viena lauksaimnieka apsaimniekoto platību robežas vai nekustamā īpašuma robežas.

 

Aktīvi tiek precizēti arī ainavu elementi. Iepriekšējā gadā populārākie bija krūmu vai koku puduru, akmeņu kaudžu ainavu elementu precizēšanas pieprasījumi. Tas saistīts ar veiktajām izmaiņām MK noteikumos, kas paredz, ka par ekoloģiski nozīmīgu platību tiek uzskatītas arī akmeņu kaudzes.

 

Es aicinātu ikvienu lauksaimnieku pirms sezonas iepazīties ar lauku bloku karti un izvērtēt vai apsaimniekotajos lauku blokos ir veiktas kādas nozīmīgas izmaiņas, kuru pēc ir nepieciešams veikt lauku bloku precizēšanu. Svarīgi precizēšanas pieprasījumus ierosināt ne tikai gadījumos, kad papildus platības ir sakoptas un tās nepieciešams pievienot lauku blokam, bet arī tad, ja platību nepieciešams izņemt no lauku bloka, piemēram, ja ir izraksts jauns dīķis, uzcelta jauna ēka vai izveidots jauns ceļš.

 

Informācijas avots: LAD