Ātrās saites

KLP - rītdiena sākas šodien

Projekts: KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today” („KLP-rītdiena sākas šodien”), kas sevī ietver divas informatīvas kampaņas par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Kampaņa sastāv no vairākiem pasākumiem, kas ir paredzēti 2 mērķauditorijām: vispārīgā auditorija (lauksaimnieki, iedzīvotāji, kas iesaistās lauksaimniecības politikas veidošanā) un topošie lauksaimnieki (skolēni un studenti).

Divas informatīvās kampaņas ir nozīmīgi veikt Latvijā šobrīd, pirms tiek ieviesta KLP reforma.

Pirmkārt, šobrīd sabiedrība pietiekami neatbalsta lauksaimniecību un KLP, kā to liecina arī Eiropas Savienības informācija. Šis ir īstais brīdis, lai mainītu sabiedrības viedokli un radītu pozitīvu attieksmi un sapratni par KLP un tās lomu, lai skaidrotu sabiedrībai KLP mērķus, iespējas un sabiedrībai piedāvātos labumus lauku apvidos. Sabiedrības daļa, kas nav lauksaimnieki, vai ar lauksaimniecību saistīti cilvēki, nav informēta par KLP lomu. Eiropas Komisijas publiskā apspriešana Par KLP pēc 2013.gada, kas notika no 2010. gada 12.aprīļa parādīja, ka lauksaimniekiem rūp veiksmīgas un godīgas lauksaimniecības politikas izveide, tā kā Latvija bija 4.vietā pēc respondentu skaita, no 27 ES valstīm.

Otrkārt, informatīvā kampaņa ietver aktivitātes, kuru mērķa grupa ir topošie zemnieki – skolēni, studenti un jaunie zemnieki. Kampaņas mērķis būs popularizēt lauksaimniecību jauniešu vidū un veicinās tos iesaistīties lauksaimniecības aktivitātēs (Piem., izvēlēties lauksaimniecību kā nākotnes profesiju) un motivēs tos dzīvot un darboties laukos, kas nodrošinās ilgtspējīgu lauksaimniecību un uzņēmējdarbību laukos.

Ir ļoti svarīgi katru sabiedrības locekli iesaistīt ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistītos procesos, tā kā lauksaimniecība ir viena no nozīmīgākajām nozarēm valsts tautsaimniecībā. Kampaņa uzlabos sabiedrības sapratni un motivēs to iesaistīties ar lauksaimniecību saistītos pasākumos, kas arī palīdzētu sasniegt KLP noteiktos mērķus. Tikpat nozīmīgi ir zināt arī pašu lauksaimnieku nostāju, laikā, kad tiek veiktas aktivitātes, lai stiprinātu KLP nākamajam plānošanas periodam.

Projekta partneri

Vadošais partneris: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Sadarbības partneris: Zemnieku saeima

Projekta teritorija

Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Lielrīga, paredzams, ka informatīvās kampaņas nosegs vismaz 70 % no valsts teritorijas.

Laika grafiks

2011.gada jūnijs – 2012.gada februāris.

Projekta budžets

EK finansējums - 35650.08 LVL
Pašu līdzfinansējums - 35650.08 LVL


„Šī informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.”