20. maijā tiek uzsākta pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai!

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

Jautājumi un atbildes

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223?fbclid=IwAR0YMZWrgkt46ZNFdOvvvPTkAqHnUggd710URld64AWcroaStBNxrzdzWCU

 

Informācijas avots: LAD