Ātrās saites

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā

Projekta numurs  18-00-A01612-000010
Struktūrvienības kods LAD 3

Sapropelis ir plaši izplatīts zemes dzīļu - organogēni ezera nogulumi, kas ir veidojies no ūdensaugu un citu dzīvo organismu atliekām kopā ar minerāldaļiņām un ir sastopams lielākajā daļā Latvijas ezeru, no kuriem rūpnieciski izmantojams ir ap 732.4 miljoni kubikmetru. Līdz šim sapropeļa ieguve un izmantošana rūpnieciskos apjomos Latvijā nav bijusi veiksmīga, jo nav izdevies atrast ekonomiski pamatotus tā ieguves un dehidratēšanas risinājumus. Līdzšinējie pētījumi pasaulē rāda, ka sapropeļa izmantošana augsnes ielabošanā samazina augsnes skābumu, uzlabo augsnes ūdensietilpību aramkārtā, sekmē mazkustīgo elementu uzņemšanu.Šī projekta rezultāti nodrošinās nepieciešamaš zināšanas ieinterešetajiem nozares uzņēmējiem sapropeļa ieguves un pārstrādes attīstības veicināšanai un tā produktu ieguvei. Pētījuma oriģinalitāti paaugstina vietējās izcelsmes bioresursu (sapropeļa) tautsaimnieciskās vērtības izpēte lauksaimniecības nozares griezumā, tā ieguves tehnoloģijas izpēte un produkcijas pievienotās vērtības radīšana. Savukārt sapropeļa kā lopbarības piedevas un bioloģiskā mēslojuma izpēte ir iespējas attīstīt augstas pievienotās vērtības produktus vietējam un eksporta tirgum. sapropeļa produktu potenciālā izpēte, zemkopībā un lopkopībā efektīvi izmantojamu sapropeļa produktu izveide dos būtisku pozitīvu efektīvu ilgtermiņā minēto nozaru ražošanas rentabilitātes palielināšanā, nodarbinātības sekmēšanai Latvijas laukos un Latvijas eksporta spējas stiprināšanā.

Sadarbības partneri
Agroresursu un Ekonomikas institūts, SIA "Ainava GG"; SIA "Ogres Piens"; SIA "Dagdas Aita"; SIA "Stādu audzētava Dimzas"; Lauksaimniecības organizācijU sadarbības padome; Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija; Stādu audzētāju biedrība
 
Projekta uzsākšanas datums
 
Projekta mērķis
Izpētīt un izstrādāt energoefektīvas un ekonomiski pamatotas sapropeļa ieguves (dehidratēšanas) tehnoloģijas Latvijas apstākļos un izvērtēt sapropeļa kā bioloģiski aktīvas piedevas un augsnes mēslošanas līdzekļa izmantošanas piemērotību lauksaimniecības nozarēs.
 
Plānotās aktivitātes un rezultāti
Projekta ietvaros tiks iegūti pētījuma dati par energoefektīvu un ekonomiski pamatotu sapropeļa dehidratācijas tehnoloģiju un iegūtā sapropeļa kvalitatīvajām un kvantitatīvajām īpašībām. Iegūtais produkts-dehidratēts sapropelis, tiks izmantots turpmākā izpētē lauksaimniecības primārās ražošanas jomā kā mēslojums augsnes ielabošanai atklātās un segtās platībās bioloģiskajā un integrētajā lauksaimniecīb''a un kā lopbarības piedeva. Projekta īstenošanas gaita ir sadalīta pa posmiem, atbilstoši projektā izvirzīto mērķu  sasniegšanai. pirmajā posmā paredzēt veikt darbības, lai iegūtu sapropeli pētījumu veikšanai: sapropeļa iegulas apjomaun kvalitātes izpēte, sapropeļa dehidrtatācija pielietojot citu nozaru tehnoloģijas, , ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana. Otrajā posmā dehidrētā sapropeļa masa tiks izmantota augkopībā atklātās platībās augsnes ielabošanai bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā, nosakot augu augšanaskvalitatīvos un ražības rādītājus. Trešajā posmā dehidrētā sapropeļa masa kā minerālvielu un vitamīnu piedeva tiks pētīta izmantošanai lopkopībā, veicot laboratoriskas atbilstības kontrolidzīvnieku barības nekaitīguma mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem kritērijiem, veikti ēdināšanas izmēģinājumi dzīvniekiem ar mērķi radīt drošu un efektīvu sapropeļa barības piedevu un izvērtēta ietekme uz dzīvnieku veselības un imunitātes stāvokli un produktivitāti. Noslēgumā tiks veikti aprēķini par sapropeļa produktu rentabilitāti un pieltošanas ekonomisko efektivitāti.
 
Projekta budžets

4990570.75 EUR

 

Projekta vadītājs: Irina Pilvere