Ātrās saites

LOCAL FOOD BUSINESS-TO-BUSINESS DISTRIBUTION MODEL

Baltic Sea Food

The target group of this document is mainly established local food networks and distributors already selling their products business-to-consumer (B2C). The goal is to create new sales channels for business-to-business (B2B) through small-scale local-food networks, by cooperation and increasing value of their products in a shorter supply chain. The target customer groups will be able to meet the demands and expectations from their customers of local food, looking for special and premium products from local or specific regions.

__

Šo dokumentu mērķa grupa galvenokārt ir esoši vietējie pārtikas tīkli un izplatītāji, kas jau pārdod savus produktus patērētājiem (B2C). Mērķis ir izveidot jaunus tirdzniecības kanālus uzņēmumiem (B2B), izmantojot maza mēroga vietējos pārtikas tīklus, sadarbojoties un palielinot viņu produktu vērtību īsākā piegādes ķēdē. Mērķis ir apmierināt klientu prasības un cerības uz vietējo pārtiku, meklējot īpašus un augstākās kvalitātes produktus no vietējiem vai specifiskiem reģioniem.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!