Ātrās saites

Svarīga informācija lauksaimniekiem par jaunā brīvprātīgā saistītā atbalsta nosacījumiem un apmēru 2021. un 2022. gadam

Foto: pexels.com

Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, kas noteic brīvprātīgi saistītajam atbalstam 2021. gadā novirzīt 47,1 milj. eiro, bet 2022. gadā – 47,9 milj. eiro.

Ar grozījumiem noteikumos brīvprātīgi saistītam atbalstam (BSA) veiktas šādas izmaiņas: 

• BSA par aitām no 2021. gada varēs saņemt arī par pienu šķirnes (Ostfrīzijas piena, Beļģu piena un Lakonas) aitu mātēm, ja būs izpildīti noteiktie atbilstības nosacījumi, 
• BSA par platībām nepiešķirs par platību, kurā nenotiek ražošana jeb kultūraugi tiks atstāti uz lauka, nenovācot tos gatavības fāzē, 
• bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļautām platībām ir noteiktas sertificētas sēklas minimālā ražība, kas ir jāiegūst, lai saņemtu BSA par sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām un sertificētu labības sēklu, 
• BSA par augļiem un ogām un BSA par dārzeņiem nosacījumi papildināti ar normu, kas noteic, ka atbalsta pretendentiem, kas BSA piesaka vairāk nekā trīs hektārus, ir jābūt uzskaites sistēmai, kurā norādīta informācija par audzētā kultūrauga sugu un šķirni, agrotehniskiem pasākumiem un to īstenošanas datumiem, izmantotiem agrotehniskiem vai ķīmiskiem augu aizsardzības pasākumiem, lietotiem augu aizsardzības līdzekļiem. Uzskaites sistēma būs jāuzrāda pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma, 
• BSA par augļiem un ogām varēs saņemt arī par sausserdi, irbeni plūškoku, melonēm un arbūziem, 
• no 2021. gada papildus jau esošajiem BSA veidiem tiks ieviests jauns BSA maksājums – BSA par rudzu populācijas šķirnēm, galvenokārt par ‘Kaupo’ šķirnes rudziem.
 
Ar grozījumiem precizēts arī kultūraugu un to maisījuma dominances īpatsvars, paredzot, ka lauksaimniekam vienotajā iesniegumā jānorāda tā aramzemē augošā kultūrauga vai kultūraugu maisījuma kods, kas aizņem vismaz 75% no laukā augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski. 
 
Savukārt, zaļināšanas maksājuma atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgas platības izveides no 2021. gada tiks piemērots saimniecībām, kuras atrodas 85 pagastos, tostarp Jaunjelgavas pagastā, kurā līdz šim atbrīvojums netika piemērots. Savukārt, trīs pagastos – Bērzaunes, Drabešu un Kalna pagastā – atbrīvojums vairs netiks piemērots, jo tajos samazinājies meža īpatsvars vai palielinājusies lauksaimniecības zemes platība, kā rezultātā netiek izpildīts meža zemes un lauksaimniecības zemes attiecības 3:1 kritērijs. 
 
Ir papildināta kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksta tabula: 
• ir piešķirti atsevišķi kodi plūškokam un rudzu populācijas šķirnēm, izņemot ‘Kaupo’, 
• ir noteikts, ka par sausserdi, irbeni un plūškoku, melonēm un arbūziem varēs saņemt BSA par augļiem un ogām. 
 
Kā arī noteikumos ir precizēts savstarpējās atbilstības obligātās apsaimniekošanas prasību saraksts, papildinot to ar pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas nosacījumiem pie dzīvnieku novietnes, kūtsmēslu krātuvē un dziļajā kūtī.
 
MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
___________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv