Ātrās saites

No 21. aprīļa jāpiemēro Dzīvnieku veselības tiesību akts dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību uzraudzībai, kontrolei un apkarošanai

Foto: pexels.com

No 2021. gada 21. aprīļa ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Dzīvnieku veselības tiesību akts, kurš Eiropas Savienībā noteiks vienotu un saskaņotu dzīvnieku veselības tiesisko regulējumu dzīvnieku pārnēsājamajām infekcijas slimībām - šo slimību uzraudzību, kontroli un apkarošanu. 

Dzīvnieku veselības tiesību akts un tam pakārtotās deleģēto un īstenošanas regulu tiesiskais ietvars ir:
 
1) dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību iekļaušana tādu infekciju slimību sarakstā, kuras prasa Eiropas Kopienas iesaistīšanos to kontrolē, kā arī šo slimību kategorizāciju un prioritizāciju, 
2) dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību profilakses pasākumi, vakcinācija, kā arī dzīvnieku pārnēsājamo infekcijas slimību uzraudzības, kontroles un apkarošanas noteikumi, 
3) operatoru, veterinārārstu un kompetento iestāžu atbildība, uzliekot pienākumu operatoriem nodrošināt biodrošību fermās, dzīvnieku transportēšanas un savākšanas laikā, kā arī robežšķērsošanas vietās, 
4) reaģētspēja no jauna atklātu infekcijas slimību gadījumā un prasības slimību uzraudzībai un ziņošanai, 
5) dzīvnieku identifikācija un reģistrācija, objektu reģistrācijas un apstiprināšanas nosacījumi, 
6) dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un pārtikas produktu izsekojamības nodrošināšana, 
7) pārredzamāka un drošāka tirdzniecība ar dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem un pārtikas produktiem un starptautisko standartu nodrošināšana dzīvnieku veselības jomā, 
8) dzīvnieku pārvietošana dalībvalstu robežās un starp dalībvalstīm, kā arī ievešana Eiropas Savienībā.
 
Dzīvnieku veselības tiesību akts pārņem virkni Veterinārmedicīnas likumā un vairākos Ministru kabineta noteikumos noteikto regulējumu. Līdz ar to no 2021. gada 21. aprīļa primāri jāpiemēro Dzīvnieku veselības tiesību akta normas un tam pakārtotās deleģētās un īstenošanas regulas. Plašāk ŠEIT.
 
Savukārt jomas, uz kurām neattiecas Dzīvnieku veselības tiesību akts, vai jomas, kurās ir dota izvēle dalībvalstij noteikt normas vai regulēt atsevišķus jautājumus, tiks regulētas ar pašlaik spēkā esošo Veterinārmedicīnas likumu un Ministru kabineta noteikumiem tiktāl, cik to normas nav pretrunā ar Dzīvnieku veselības tiesību aktu un tam pakārtotajām deleģētajām un īstenošanas regulām.
 
Dzīvnieku veselības tiesību akts un tam pakārtotās deleģētās un īstenošanas regulas publicētas Zemkopības ministrijas interneta vietnē, kā arī Eiropas Komisijas tiesību aktu interneta vietnē
 
Dzīvnieku veselības tiesību akta spēkā stāšanās ir sasteigta no Eiropas Komisijas puses, nedodot dalībvalstīm pietiekamu laiku normu ieviešanai, kā tas ir paredzēts Dzīvnieku veselības tiesību aktā. Eiropas Komisijai visas deleģētās un ieviešanas regulas bija jāizstrādā līdz 2019. gadam, dodot dalībvalstīm divus gadus to ieviešanai. Atsevišķās jomās joprojām regulas ir izstrādes procesā un nav apstiprinātas.  
 
Centīsimies kopā strādāt, lai ierobežotu un izskaustu dzīvnieku infekcijas slimību izplatību, kā arī, lai saglabātu augstu sabiedrības un dzīvnieku veselību Latvijā! 
 
Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv